Rådgivning

Sikkerhedstjekket handler om at der følges op eksisterende planer. Er der de rigtige hjælpemidler- og virker de efter hensigten?

En evakueringsplan giver en generel ramme for rigtig adfærd i faresituationer. Udarbejdelsen af planen hjælper desuden til at få øje på de ting der kan gøres i forvejen.

Planlæg på forhånd hvad man gør, hvis der opstår en brand, dvs. at der formuleres, og vedligeholdes, en brandinstruks.

Hvorfor nu det og hvad er det vi opnår ved at have en robust virksomhed. Det handler om at se på jeres virksomhed og vurdere hvilke risici der er, og hvordan man kan forebygge/nedsætte hændelser og ikke mindst uddanne medarbejderne så de kan gøre en forskel.

 • Det er vigtigt at sikre at jeres virksomhed fungere optimalt og ikke bliver påvirket for meget som følge af f.eks. brand
 • Der er udarbejdet en beredskabsplan som betyder at man ved hvad der skal gøres og ikke mindst hvem der skal gøre det.
 • Medarbejdere lærer at forebygge og gøre en forskel ved ulykker, samt andre udefrakommende hændelser, f.eks. storm, skybrud m.m.

4 TIMER
(16 personer – Der udstedes ikke bevis.)

Kurset omfatter
– Førstehjælp håndtering af bevidstløs person med og uden vejrtrækning, stabilt sideleje, alarmering, hjerte-lungeredning med AED, hjerterytmer samt årsager til hjertestop.
– Forebyggelse af brand og orientering om benyttelse af håndildslukker, slangevinde, brandtæppe samt praktisk øvelse i brandslukning.

For mindre organisationer som ønsker at kunne tackle et hjertestop samt sikre liv og værdier med elementær brandbekæmpelse.

7 TIMER
(16 Personer – Der udstedes bevis gyldigt 2 år.)

Kurset omfatter
– Førstehjælp ved hjertestop (Dansk førstehjælpsråd) og omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.
– Forebyggelse af brand og orientering om benyttelse af håndildslukker, slangevinde, brandtæppe samt praktisk øvelse i brandslukning.
– Behandling af shock og førstehjælp til blødninger, forbrændinger, ætsninger samt forgiftning.
– Orientering omkring hovedlæsioner og korrekt behandling af brud på nakke/ryg/bækken.
– Forhold omkring elektricitet.

For mindre/mellemstore organisationer, der prioriterer at kunne redde liv og værdier men også ønsker at kunne yde førstehjælp til en simpel skade.

10 TIMER
(16 Personer – Der udstedes bevis gyldigt 2 år.)

Kurset omfatter
– Førstehjælp ved hjertestop (Dansk førstehjælpsråd) og omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.
– Suppleret med førstehjælp der er relevant for jeres organisation.
– Forebyggelse af brand og orientering om benyttelse af håndildslukker, slangevinde, brandtæppe samt praktisk øvelse i brandslukning.
– En gennemgang af virksomhedens beredskabsplan.
– Praktisk evakueringsøvelse med efterfølgende evaluering og forslag til forbedringer.

For den lidt større organisation der ønsker sikkerhed, kan bruges til at opbygge et sikkerhedsteam af medarbejdere.

Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på ekstraordinære hændelser der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer og rutiner.

Beredskabsplanen kan hjælpe jer, så I føler jer rustet til at kunne være med til at begrænse eller måske endda forhindre ulykker.
Den beskriver også hvad man skal gøre, hvis der opstår en ulykke og hvad man kan gøre i reetableringsfasen.
Den er med til at skabe en tryg hverdag, for både ledere, personale, elever, kunder og andre brugere af bygningen.

Planen forhindrer ikke uheld men kan reducere omfanget.

Alarmering og evakuering på en virksomhed kan forsinkes i flere minutter, hvis medarbejderne ikke er bekendt med alarmerings- og evakueringsinstrukser.

Hvilke krav skal vi stille til en beredskabsplan?

Den skal:

 •  Indeholde det nødvendige og være overskuelig
 •  Nem at forstå med instrukser der er anvendelige
 • Tilpasset virksomheden og jeres arbejdsmetoder
 • Ledelse og medarbejdere er sat ind i planen så de kender og kan arbejde med den

Planen skal også tage højde for og indarbejde de eventuelle overordnede myndighedskrav, f.eks. driftsmæssige forskrifter.

Der kan være krav fra kunder omkring specifikke tiltag (brand og førstehjælp)

Beredskabsplanen skal også indeholde en plan over de aktiviteter der bør iværksættes for at højne sikkerheden på virksomheden.

Det kan være:

 • Evakueringsøvelser
 • Førstehjælp og hjertestarter
 • Kurser i brandbekæmpelse tilrettet virksomhedens risici
 • Orientering om beredskabsplanen
 • Kontrol af elinstallationerne
 • Retningslinjer for kommunikation
 • IT – sikkerheden

Mange virksomheder bruger ressourcer på sluknings og førstehjælpsudstyr men glemmer vigtigheden af at uddanne personalet i brugen af materiellet, ligesom planen og ser på placeringen af det opstillede materiel.

Når en ulykke sker på virksomheden er det vigtigt, at man handler hensigtsmæssigt omkring skaderamte.
Minutterne er vigtige og for skaderamte betyder de liv eller død og der er brug for en førstehjælper.

En gennemgang af virksomhedens elinstallationer (f.eks. med termografering) kan man opdage overbelastninger og løse forbindelser længe før de udvikler sig til en kortslutning eller brand.

I et konkurrencepræget marked gælder det om at få virksomheden i gang igen så hurtigt som muligt efter et uheld ellers kan det medføre:

 • Tabte eller skadede kunderelationer
 • Tabte vækstmuligheder
 • Tab af markedsandele
 • Skade på varemærker og goodwill.

Man bør udarbejde retningslinjer for hvem i virksomheden der informere offentligheden og kunder om uheldet betydning.

Luk menu